วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 62
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2562
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 62 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 62
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 7,766,684 6,872,668 88.49 894,016 11.51 261,204 3.36 827,232 10.65
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,004,262 944,274 94.03 59,988 5.97 18,064 1.80 46,819 4.66
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 902,020 806,753 89.44 95,267 10.56 23,106 2.56 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 9,324,242 4,418,335 47.39 4,905,907 52.61 73,078 0.78 585,929 6.28
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,688,806 617,836 36.58 1,070,970 63.42 3,613 0.21 73,789 4.37
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 840,140 631,474 75.16 208,666 24.84 5,661 0.67 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 4,651,829 3,903,533 83.91 748,296 16.09 65,217 1.40 436,766 9.39
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 567,718 466,523 82.18 101,195 17.82 10,952 1.93 54,730 9.64
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 895,757 779,576 87.03 116,181 12.97 8,618 0.96 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 12,997,822 8,944,884 68.82 4,052,938 31.18 2,241,807 17.25 152,104 1.17
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,799,682 1,277,340 70.98 522,342 29.02 279,547 15.53 204,395 11.36
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 2,992,900 2,825,862 94.42 167,038 5.58 386,288 12.91 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 10,348,747 8,906,889 86.07 1,441,858 13.93 248,064 2.40 2,945,826 28.47
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,675,055 1,473,305 87.96 201,750 12.04 26,594 1.59 500,587 29.88
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,956,719 1,608,709 82.21 348,010 17.79 150,728 7.70 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 18,065,368 17,497,093 96.85 568,275 3.15 342,788 1.90 1,326,197 7.34
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 2,226,066 2,169,970 97.48 56,096 2.52 28,515 1.28 86,063 3.87
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 3,224,656 3,085,131 95.67 139,525 4.33 93,286 2.89 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 9,053,454 8,880,324 98.09 173,130 1.91 44,272 0.49 138,590 1.53
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 2,031,724 2,018,987 99.37 12,737 0.63 1,784 0.09 7,734 0.38
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 2,655,588 2,625,322 98.86 30,266 1.14 2,343 0.09 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 8,057,121 7,163,889 88.91 893,232 11.09 54,413 0.68 875,876 10.87
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 710,773 611,742 86.07 99,031 13.93 3,630 0.51 53,980 7.59
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 881,179 835,630 94.83 45,549 5.17 4,666 0.53 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 3,430,951 3,168,621 92.35 262,330 7.65 15,479 0.45 3,628 0.11
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 492,189 474,764 96.46 17,425 3.54 1,766 0.36 2,712 0.55
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 434,830 364,473 83.82 70,357 16.18 2,428 0.56 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 2,744,950 2,585,500 94.19 159,450 5.81 9,832 0.36 46,319 1.69
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 376,710 280,748 74.53 95,962 25.47 2,117 0.56 8,691 2.31
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 296,464 237,423 80.08 59,041 19.92 1,017 0.34 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 11,542,304 9,024,639 78.19 2,517,665 21.81 520,529 4.51 3,622,867 31.39
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,984,855 1,381,809 69.62 603,046 30.38 55,744 2.81 771,110 38.85
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 1,240,113 893,760 72.07 346,353 27.93 35,178 2.84 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 4,624,815 4,604,425 99.56 20,390 0.44 26,404 0.57 718 0.02
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 718,547 716,369 99.70 2,178 0.30 1,432 0.20 162 0.02
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 886,589 875,075 98.70 11,514 1.30 2,159 0.24 0 0.00
รวม 135,091,629 113,973,655 84.37 21,117,974 15.63 5,052,323 3.74 12,772,824 9.45
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY