วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
ประกาศ !! การรับข้อมูล OPPP individual data และ แผนการประมวลผลแฟ้ม data_correct ปี 2562
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:03:26 น.
1. การรับข้อมูล OPPP indivdual ปีงบประมาณ 2562
- ระบบสามารถรับข้อมูลตามโครงสร้างใหม่ version 2.3 ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 61 เป็นต้นไป
- ระบบยังคงสามารถรับข้อมูลตามโครงสร้าง version 2.2 ได้ (จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกต่อไป)
- หน่วยบริการจะส่งข้อมูลได้เพียงโครงสร้างเดียวเท่านั้น (ห้ามส่งข้อมูลชุดเดียวกัน 2 โครงสร้าง)
- รับข้อมูลบริการตั้งแต่ ตุลาคม 61 เป็นต้นไป2. การประมวลผลข้อมูลในแฟ้ม data_corect จะรับและประมวลผล ตามเงื่อนไขดังนี้
- ต้องเป็นข้อมูลบริการตั้งแต่ ตุลาคม 61 เป็นต้นไป
- ต้องเป็น ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (ไม่ติด error code)
- ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือติด error สามารถส่งใหม่ตามรอบการแก้ไขปกติ
- กรณีที่มีการแก้ไข ต้องส่งข้อมูลที่แก้ไขมาพร้อมกับแฟ้ม DATA_CORRECT
- กรณีที่หน่วยบริการส่งข้อมูลแฟ้ม DATA_CORRECT อย่างเดียว จะเป็นการลบข้อมูล
- ข้อมูลที่หน่วยบริการส่งแฟ้ม DATA_CORRECT เข้ามาตามรอบเวลาแก้ไข สปสช.จะใช้ข้อมูลที่แก้ไขวันที่ทำการส่ง (date_send) ครั้งล่าสุด
- รอบการแก้ไขและการประมวลผลแฟ้ม DATA_CORRECT สามารถแก้ไข ให้แล้วเสร็จและส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป
ทั้งนี้เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามรอบของการจ่ายตามผลงานการให้บริการของแผนงานที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลบริการที่ไม่อยู่ในปีงบประมาณ 2562 ถ้าส่งเข้ามา ระบบจะแจ้งว่าไม่อยู่ในปีงบประมาณ
4.การส่งแฟ้มสะสม ให้สำรวจใหม่ตามแนวปฏิบัติของทาง สธ.
- สามารถส่งทั้งหมดได้ ในครั้งเดียว และส่งส่วนที่เพิ่มเติมในเดือนถัดไป (ยกเว้นแฟ้ม PERSON ไม่ได้รับทั้งหมด ต้องส่งมาพร้อมแฟ้มบริการ ทุกครั้ง )
-PRENATAL ,CHRONIC ,DRUGALLERGY ,DISABILITY ต้องส่งพร้อมแฟ้ม PERSON ที่เชื่อมโยงกับแฟ้มสะสมข้างต้นมาด้วย ทุกครั้ง
- ข้อมูล 2 แฟ้ม ไม่ต้องส่ง PERSON มาด้วยกันได้ แก่ได้แฟ้ม
VILLAGE : ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
PROVIDER : ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล
- แฟ้ม ADDRESS, DEATH, CARD, HOME, WOMEN,APPONTMENT ระบบ ฯ จะรับไว้ แต่ไม่จัดเก็บและประมวลผล

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters