วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
รายงาน Warning code OP/PP Individual Records 61
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2562
สปสช. เขต ผลรวม WARNING CODE
SE1101 SE1103 SE1104 SE1105 SE1108 SE1109 SE1110 SE1111 SE1120 SE1123 SE1124 SE9200 SE9201 SE9299
01 เขต 1 เชียงใหม่ 0 6 0 0 61 0 0 59 0 0 0 32,945 0 39,657
02 เขต 2 พิษณุโลก 0 4 0 0 32 0 0 0 0 0 0 409,492 0 443,293
03 เขต 3 นครสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 63,203 0 62,570
04 เขต 4 สระบุรี 1 53 36 10 36 203 1 1 1 1 1 411,150 2,531 243,440
05 เขต 5 ราชบุรี 3 45 3 3 727 259 174 174 174 174 174 119,535 3 135,290
06 เขต 6 ระยอง 0 17 0 0 220 1 0 0 0 0 0 47,572 904 49,251
07 เขต 7 ขอนแก่น 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,237 0 13,652
08 เขต 8 อุดรธานี 0 201 0 0 4,438 0 0 0 0 0 0 43,898 0 43,218
09 เขต 9 นครราชสีมา 0 184 0 0 14 0 0 0 0 0 0 18,268 0 24,472
10 เขต 10 อุบลราชธานี 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 20,370 0 20,121
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 0 9 0 0 1,036 0 2 0 0 0 0 216,253 0 229,499
12 เขต 12 สงขลา 0 287 0 0 5 0 0 0 0 0 0 82 0 35
รวม 4 817 39 13 6,571 475 177 234 175 175 175 1,398,005 3,438 1,304,498
Warning code คำอธิบาย
SE1101 รหัสสถานบริการ (HOSPCODE) ไม่ครบ 5 หลัก หรือเป็นค่าว่าง(null)
SE1103 ทะเบียนบุคคล (PID) เป็นค่าว่าง (null)
SE1104 ข้อมูลลำดับที่ (SEQ) เป็นค่าว่าง (null)
SE1105 ข้อมูลวันที่ให้บริการ (DATE_SERV) ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD หรือ YYYY ไม่เป็น ค.ศ. หรือเป็นค่าว่าง(null)
SE1108 ข้อมูลประเภทสิทธิการรักษา (INSTYPE) เป็นค่าว่าง(null)
SE1109 ข้อมูลประเภทการมารับบริการ (TYPEIN) เป็นค่าที่ไม่ใช่ 1,2,3,4 หรือเป็นค่าว่าง (null)
SE1110 ข้อมูลสถานที่รับบริการ (SERVPLACE) เป็นค่าที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 หรือเป็นค่าว่าง (null)
SE1111 ข้อมูลอัตราการหายใจ (TYPEOUT) เป็นค่าที่ไม่ใช่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 หรือเป็นค่าว่าง (null)
SE1120 ข้อมูลค่าบริการทั้งหมด (PRICE) เป็นค่าว่าง (null)
SE1123 ข้อมูลค่าบริการที่ต้องจ่ายเอง (PAYPRICE) เป็นค่าว่าง (null)
SE1124 ข้อมูลเงินที่จ่ายจริง (ACTUALPAY) เป็นค่าว่าง (null)
SE9200 ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้ (SERVICE กับ PERSON) หรือ เชื่อมโยงกับแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ไม่ถูกต้อง
SE9201 รหัสสถานบริการ (HOSPCODE) ไม่พบอยู่ในรายการของ สนย.
SE9299 มีข้อมูลซ้ำซ้อน