วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20181101
 
รายงาน การส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่เดือน   ปี   ถึงเดือน    ปี         
ผลการส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2562
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561
รายงานแสดงตามวันที่เข้ารับบริการ (Date serve)
ไม่พบข้อมูล