วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
รายงาน การส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่เดือน   ปี   ถึงเดือน    ปี         
ผลการส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2562
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานแสดงตามวันที่เข้ารับบริการ (Date serve)
เขต ประเภทข้อมูล เดือน ต.ค. 61 เดือน พ.ย. 61 เดือน ธ.ค. 61 เดือน ม.ค. 62 เดือน ก.พ. 62 เดือน อื่นๆ
ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 18,852,332 2,110,821 20,963,153 19,589,814 1,057,111 20,646,925 16,398,276 2,152,687 18,550,963 4,760,401 381,850 5,142,251 17,179 64 17,243 8,366,454 4,048,318 12,414,772
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 2,184,260 154,476 2,338,736 2,441,681 96,788 2,538,469 2,191,618 171,883 2,363,501 676,951 40,808 717,759 1,178 0 1,178 572,908 193,620 766,528
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 11,513 7,867 19,380 6,972,840 31,723 7,004,563 2,649,918 11,562 2,661,480 2,732,795 13,372 2,746,167 781,459 1,362 782,821 724,998 575,608 1,300,606
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 13,951,680 2,813,520 16,765,200 13,797,450 3,053,966 16,851,416 13,028,626 2,864,681 15,893,307 4,593,206 1,717,163 6,310,369 292,808 108,574 401,382 2,889,980 843,453 3,733,433
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 2,043,843 506,161 2,550,004 2,208,829 695,158 2,903,987 2,162,377 930,900 3,093,277 754,952 410,527 1,165,479 42,108 19,439 61,547 268,552 120,255 388,807
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 7,708 10,976 18,684 1,508,544 11,435 1,519,979 1,420,655 10,308 1,430,963 1,958,625 7,171 1,965,796 621,537 7,159 628,696 558,666 657,905 1,216,571
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 12,382,777 1,035,820 13,418,597 13,953,454 926,232 14,879,686 12,598,757 1,078,669 13,677,426 2,694,481 47,381 2,741,862 30,100 104 30,204 1,712,571 54,304 1,766,875
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,809,831 202,260 2,012,091 2,384,317 123,089 2,507,406 1,875,714 215,640 2,091,354 278,768 5,852 284,620 3,061 14 3,075 223,522 8,641 232,163
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 5,162 4,750 9,912 1,417,389 10,528 1,427,917 1,768,331 28,572 1,796,903 1,869,458 2,009 1,871,467 757,934 4,430 762,364 460,354 386,867 847,221
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 16,782,113 4,679,541 21,461,654 16,498,748 3,422,512 19,921,260 16,621,324 2,047,233 18,668,557 8,915,917 1,024,886 9,940,803 1,478,862 27,389 1,506,251 17,133,616 4,605,739 21,739,355
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 2,125,133 370,584 2,495,717 2,317,546 288,623 2,606,169 2,329,854 180,274 2,510,128 1,145,800 100,237 1,246,037 164,306 401 164,707 1,871,340 969,379 2,840,719
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 27,615 26,297 53,912 3,330,628 197,730 3,528,358 4,662,602 28,890 4,691,492 3,629,274 29,146 3,658,420 2,776,518 3,419 2,779,937 659,314 911,185 1,570,499
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 21,562,407 6,361,731 27,924,138 22,776,913 3,436,248 26,213,161 17,921,028 1,424,103 19,345,131 3,613,600 541,491 4,155,091 23,813 10,849 34,662 12,704,479 2,814,900 15,519,379
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 3,347,440 1,067,898 4,415,338 3,919,803 567,456 4,487,259 3,234,775 152,596 3,387,371 581,634 65,854 647,488 4,074 1,245 5,319 1,667,608 799,818 2,467,426
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 21,742 15,449 37,191 3,060,126 39,403 3,099,529 3,038,801 20,144 3,058,945 6,908,897 16,429 6,925,326 1,545,601 8,789 1,554,390 979,696 1,993,965 2,973,661
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 20,617,600 1,604,615 22,222,215 20,499,473 443,260 20,942,733 19,215,927 347,168 19,563,095 6,743,153 519,731 7,262,884 741,438 1,189 742,627 7,266,777 519,634 7,786,411
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 3,118,659 235,035 3,353,694 3,385,488 87,592 3,473,080 3,078,501 107,752 3,186,253 835,234 54,726 889,960 75,671 5 75,676 561,673 93,095 654,768
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 35,228 6,754 41,982 2,390,705 19,166 2,409,871 2,602,232 19,111 2,621,343 2,871,045 8,297 2,879,342 3,022,983 886 3,023,869 728,219 741,847 1,470,066
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 19,800,718 136,650 19,937,368 21,521,505 3,064,658 24,586,163 14,512,669 196,179 14,708,848 4,977,797 36,909 5,014,706 955,724 2,172 957,896 776,798 9,056 785,854
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 2,750,122 38,617 2,788,739 3,348,906 4,111,535 7,460,441 2,661,305 143,747 2,805,052 897,647 59 897,706 124,317 9 124,326 66,155 2,728 68,883
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 32,575 3,251 35,826 2,903,320 9,424 2,912,744 2,731,977 7,420 2,739,397 2,271,097 2,753 2,273,850 2,610,250 534 2,610,784 522,132 203,717 725,849
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 18,630,955 2,809,501 21,440,456 21,673,946 685,729 22,359,675 18,400,875 842,361 19,243,236 3,473,518 168,994 3,642,512 408,078 1,280 409,358 1,440,190 8,207 1,448,397
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 2,633,480 351,650 2,985,130 3,456,527 97,906 3,554,433 2,577,990 77,950 2,655,940 255,681 5,827 261,508 37,162 23 37,185 128,222 8,067 136,289
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 11,749 7,346 19,095 1,377,996 13,963 1,391,959 2,720,457 11,640 2,732,097 1,911,135 5,872 1,917,007 812,405 4,356 816,761 668,560 329,388 997,948
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 24,822,726 945,734 25,768,460 25,702,787 1,016,216 26,719,003 20,698,854 1,053,892 21,752,746 2,081,607 16,320 2,097,927 5,031 2,121 7,152 2,924,357 174,795 3,099,152
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 3,450,493 132,279 3,582,772 4,125,999 186,768 4,312,767 3,571,875 123,401 3,695,276 297,219 280 297,499 601 261 862 271,228 15,970 287,198
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 29,859 14,889 44,748 3,377,152 57,297 3,434,449 3,251,528 29,916 3,281,444 3,205,297 21,368 3,226,665 337,323 4,772 342,095 1,020,718 554,711 1,575,429
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 11,871,547 966,085 12,837,632 11,201,947 865,764 12,067,711 8,258,246 130,984 8,389,230 2,401,414 96,089 2,497,503 79,153 217 79,370 8,840,246 1,151,372 9,991,618
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,427,481 218,104 1,645,585 1,554,464 215,036 1,769,500 1,242,970 66,281 1,309,251 328,283 52,791 381,074 15,914 2,531 18,445 1,591,725 165,685 1,757,410
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 13,610 6,209 19,819 950,047 8,047 958,094 2,310,196 3,250 2,313,446 1,475,760 6,852 1,482,612 227,677 171 227,848 580,669 427,338 1,008,007
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 15,621,854 3,700,028 19,321,882 16,731,241 5,414,214 22,145,455 13,294,556 1,903,547 15,198,103 3,457,271 431,402 3,888,673 222,739 235 222,974 4,666,075 1,847,105 6,513,180
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,974,870 549,140 2,524,010 2,496,592 872,612 3,369,204 1,945,925 282,614 2,228,539 458,143 70,547 528,690 16,001 0 16,001 874,063 540,844 1,414,907
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 8,162 5,707 13,869 1,225,479 16,692 1,242,171 1,974,175 59,698 2,033,873 2,831,094 29,570 2,860,664 840,151 78,326 918,477 464,677 678,771 1,143,448
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 18,142,003 613,368 18,755,371 19,023,281 755,649 19,778,930 17,718,402 281,302 17,999,704 1,250,643 3,951 1,254,594 161,754 266 162,020 2,982,098 40,831 3,022,929
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,985,997 65,506 2,051,503 2,256,117 123,248 2,379,365 2,325,843 44,247 2,370,090 125,030 1,738 126,768 11,267 0 11,267 210,023 1,307 211,330
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 7,207 2,312 9,519 1,503,273 3,323 1,506,596 2,396,383 3,515 2,399,898 2,004,101 711 2,004,812 866,247 365 866,612 330,140 167,947 498,087
รวม 242,102,451 31,780,931 273,883,382 286,884,327 32,026,101 318,910,428 249,393,542 17,054,117 266,447,659 89,266,928 5,938,963 95,205,891 20,112,424 292,957 20,405,381 87,708,803 26,666,372 114,375,175
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY