วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 60
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2560
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 6,495,369 6,390,817 98.39 104,552 1.61 167,893 2.58 63,432 0.98
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 657,341 635,260 96.64 22,081 3.36 9,046 1.38 15,977 2.43
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 972,041 904,742 93.08 67,299 6.92 25,093 2.58 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 5,382,632 5,022,319 93.31 360,313 6.69 24,067 0.45 306 0.01
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 463,598 437,158 94.30 26,440 5.70 1,283 0.28 817 0.18
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 656,702 609,910 92.87 46,792 7.13 3,544 0.54 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 2,450,198 2,299,221 93.84 150,977 6.16 97,319 3.97 2,173 0.09
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 276,138 160,047 57.96 116,091 42.04 101,680 36.82 903 0.33
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 300,107 237,329 79.08 62,778 20.92 5,425 1.81 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 10,448,630 8,107,322 77.59 2,341,308 22.41 313,710 3.00 23,633 0.23
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 839,616 627,172 74.70 212,444 25.30 17,145 2.04 141,761 16.88
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 1,950,138 1,710,575 87.72 239,563 12.28 56,641 2.90 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 7,264,988 5,013,824 69.01 2,251,164 30.99 490,155 6.75 7,478 0.10
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 669,211 478,215 71.46 190,996 28.54 15,890 2.37 1,365 0.20
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 977,696 856,539 87.61 121,157 12.39 40,617 4.15 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 3,489,945 3,013,703 86.35 476,242 13.65 529,308 15.17 545 0.02
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 360,554 268,771 74.54 91,783 25.46 69,736 19.34 6,555 1.82
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 717,201 534,335 74.50 182,866 25.50 168,285 23.46 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 4,635,130 4,535,137 97.84 99,993 2.16 16,438 0.35 12 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 287,138 260,205 90.62 26,933 9.38 711 0.25 206 0.07
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 567,199 539,435 95.11 27,764 4.89 2,769 0.49 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 2,976,788 2,931,067 98.46 45,721 1.54 12,491 0.42 415 0.01
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 155,559 151,153 97.17 4,406 2.83 657 0.42 79 0.05
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 416,270 398,297 95.68 17,973 4.32 1,605 0.39 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 3,710,164 3,576,430 96.40 133,734 3.60 33,340 0.90 1 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 197,166 190,576 96.66 6,590 3.34 1,091 0.55 82 0.04
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 435,344 374,148 85.94 61,196 14.06 3,726 0.86 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 4,083,487 4,014,042 98.30 69,445 1.70 29,557 0.72 13,026 0.32
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 253,456 248,524 98.05 4,932 1.95 1,347 0.53 3,886 1.53
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 617,638 543,373 87.98 74,265 12.02 3,322 0.54 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 4,261,739 3,819,801 89.63 441,938 10.37 297,423 6.98 101,753 2.39
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 489,020 445,091 91.02 43,929 8.98 28,750 5.88 9,272 1.90
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 708,665 680,968 96.09 27,697 3.91 15,827 2.23 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 1,071,171 1,067,021 99.61 4,150 0.39 7,325 0.68 63 0.01
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 70,478 66,861 94.87 3,617 5.13 135 0.19 25 0.04
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 95,065 86,354 90.84 8,711 9.16 459 0.48 0 0.00
รวม 69,403,582 61,235,742 88.23 8,167,840 11.77 2,593,810 3.74 393,765 0.57
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY