วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 61
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 7,054,569 6,683,992 94.75 370,577 5.25 248,562 3.52 4,287 0.06
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 485,145 472,958 97.49 12,187 2.51 10,581 2.18 3,699 0.76
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 3,279,446 3,092,354 94.30 187,092 5.70 76,966 2.35 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 3,645,297 3,065,704 84.10 579,593 15.90 179,140 4.91 17,003 0.47
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 311,405 190,892 61.30 120,513 38.70 102,062 32.77 5,866 1.88
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 571,220 518,657 90.80 52,563 9.20 12,843 2.25 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 1,472,142 1,465,048 99.52 7,094 0.48 11,294 0.77 154 0.01
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 58,821 58,218 98.97 603 1.03 246 0.42 154 0.26
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 339,303 267,843 78.94 71,460 21.06 3,185 0.94 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 4,418,419 3,945,476 89.30 472,943 10.70 179,346 4.06 8,760 0.20
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 317,209 227,871 71.84 89,338 28.16 10,507 3.31 73,526 23.18
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 1,242,923 1,135,577 91.36 107,346 8.64 39,890 3.21 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 5,410,078 4,856,114 89.76 553,964 10.24 294,881 5.45 97,362 1.80
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 303,851 266,416 87.68 37,435 12.32 9,226 3.04 8,878 2.92
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,080,164 920,911 85.26 159,253 14.74 91,013 8.43 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 5,787,213 4,782,495 82.64 1,004,718 17.36 259,478 4.48 3,253 0.06
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 246,902 230,824 93.49 16,078 6.51 10,829 4.39 1,585 0.64
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 1,066,614 881,709 82.66 184,905 17.34 55,758 5.23 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 5,838,558 5,817,570 99.64 20,988 0.36 11,199 0.19 129 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 317,648 317,441 99.93 207 0.07 678 0.21 303 0.10
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 1,225,979 1,194,335 97.42 31,644 2.58 2,181 0.18 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 1,934,091 1,928,015 99.69 6,076 0.31 29,051 1.50 342 0.02
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 82,048 81,104 98.85 944 1.15 584 0.71 678 0.83
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 282,046 227,707 80.73 54,339 19.27 2,861 1.01 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 15,668,883 15,157,044 96.73 511,839 3.27 78,966 0.50 1,258 0.01
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 531,539 518,574 97.56 12,965 2.44 1,625 0.31 345 0.06
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 3,021,641 2,846,959 94.22 174,682 5.78 17,935 0.59 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 4,237,683 3,975,776 93.82 261,907 6.18 61,306 1.45 47,769 1.13
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 319,505 302,510 94.68 16,995 5.32 2,290 0.72 4,526 1.42
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 1,030,706 942,992 91.49 87,714 8.51 12,948 1.26 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 7,941,003 7,752,819 97.63 188,184 2.37 199,555 2.51 810,748 10.21
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,086,011 956,775 88.10 129,236 11.90 19,176 1.77 213,608 19.67
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 2,830,230 2,774,771 98.04 55,459 1.96 62,241 2.20 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 4,072,685 4,023,487 98.79 49,198 1.21 49,114 1.21 2,557 0.06
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 144,798 140,318 96.91 4,480 3.09 1,011 0.70 212 0.15
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 531,845 438,684 82.48 93,161 17.52 11,443 2.15 0 0.00
รวม 88,187,620 82,459,940 93.51 5,727,680 6.49 2,159,971 2.45 1,307,002 1.48
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY