วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20171030
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 61
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 4,028,891 3,920,533 97.31 108,358 2.69 72,720 1.80 2,171 0.05
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 331,506 326,761 98.57 4,745 1.43 4,304 1.30 1,763 0.53
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 2,617,892 2,584,768 98.73 33,124 1.27 51,194 1.96 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 3,483,614 3,257,597 93.51 226,017 6.49 14,601 0.42 487 0.01
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 378,657 347,368 91.74 31,289 8.26 1,264 0.33 1,435 0.38
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 476,746 454,813 95.40 21,933 4.60 1,621 0.34 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 2,056,343 1,948,066 94.73 108,277 5.27 15,000 0.73 11,851 0.58
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 160,317 147,255 91.85 13,062 8.15 431 0.27 189 0.12
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 285,495 239,888 84.03 45,607 15.97 1,891 0.66 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 3,924,654 3,719,911 94.78 204,743 5.22 55,635 1.42 2,411 0.06
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 446,381 411,571 92.20 34,810 7.80 3,543 0.79 27,697 6.20
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 896,530 859,843 95.91 36,687 4.09 12,423 1.39 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 6,299,232 6,187,142 98.22 112,090 1.78 142,194 2.26 11,787 0.19
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 808,523 803,869 99.42 4,654 0.58 9,131 1.13 736 0.09
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,154,471 1,104,661 95.69 49,810 4.31 24,936 2.16 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 1,812,782 1,787,106 98.58 25,676 1.42 87,072 4.80 1,487 0.08
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 197,593 187,991 95.14 9,602 4.86 9,147 4.63 5,560 2.81
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 261,061 218,512 83.70 42,549 16.30 13,285 5.09 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 641,262 518,728 80.89 122,534 19.11 1,726 0.27 20 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 59,927 50,415 84.13 9,512 15.87 109 0.18 65 0.11
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 73,891 59,403 80.39 14,488 19.61 228 0.31 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 2,918,641 2,915,360 99.89 3,281 0.11 6,302 0.22 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 365,248 364,324 99.75 924 0.25 626 0.17 70 0.02
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 432,526 422,650 97.72 9,876 2.28 1,258 0.29 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 3,430,618 3,162,665 92.19 267,953 7.81 17,316 0.50 2,621 0.08
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 351,177 309,612 88.16 41,565 11.84 715 0.20 168 0.05
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 343,317 280,344 81.66 62,973 18.34 1,333 0.39 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 2,379,787 2,164,089 90.94 215,698 9.06 12,430 0.52 110,736 4.65
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 185,205 172,296 93.03 12,909 6.97 659 0.36 3,684 1.99
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 381,099 340,371 89.31 40,728 10.69 1,572 0.41 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 2,372,783 2,351,979 99.12 20,804 0.88 96,637 4.07 19,276 0.81
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 374,837 248,831 66.38 126,006 33.62 30,898 8.24 99,145 26.45
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 324,775 313,399 96.50 11,376 3.50 13,665 4.21 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 4,651,555 4,310,675 92.67 340,880 7.33 57,710 1.24 203,937 4.38
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 478,697 468,848 97.94 9,849 2.06 804 0.17 10,968 2.29
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 915,540 907,700 99.14 7,840 0.86 4,016 0.44 0 0.00
รวม 50,301,573 47,869,344 95.16 2,432,229 4.84 768,396 1.53 518,264 1.03
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY