วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 60
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2560
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 14,378,960 13,516,823 94.00 862,137 6.00 678,686 4.72 5,619 0.04
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,087,007 1,024,667 94.26 62,340 5.74 34,875 3.21 1,217 0.11
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 1,498,766 1,243,733 82.98 255,033 17.02 35,586 2.37 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 10,040,625 9,163,668 91.27 876,957 8.73 206,676 2.06 959 0.01
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,097,601 958,889 87.36 138,712 12.64 14,086 1.28 8,726 0.80
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 2,405,624 2,308,870 95.98 96,754 4.02 54,031 2.25 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 12,296,681 10,261,529 83.45 2,035,152 16.55 63,541 0.52 802,794 6.53
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 883,317 716,463 81.11 166,854 18.89 1,857 0.21 53,701 6.08
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 1,314,957 963,967 73.31 350,990 26.69 6,445 0.49 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 14,403,509 13,066,017 90.71 1,337,492 9.29 320,580 2.23 43,113 0.30
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,404,190 1,258,651 89.64 145,539 10.36 18,179 1.29 16,203 1.15
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 2,695,579 2,494,137 92.53 201,442 7.47 68,364 2.54 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 11,690,988 9,749,779 83.40 1,941,209 16.60 290,315 2.48 189,328 1.62
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 976,148 822,192 84.23 153,956 15.77 14,356 1.47 20,628 2.11
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,743,560 1,495,076 85.75 248,484 14.25 56,862 3.26 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 17,134,580 16,624,771 97.02 509,809 2.98 597,563 3.49 17,923 0.10
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,649,852 1,608,420 97.49 41,432 2.51 34,587 2.10 3,302 0.20
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 2,703,546 2,601,097 96.21 102,449 3.79 192,287 7.11 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 9,027,553 8,958,146 99.23 69,407 0.77 52,289 0.58 269 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 632,956 630,372 99.59 2,584 0.41 2,911 0.46 424 0.07
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 1,014,627 974,627 96.06 40,000 3.94 3,005 0.30 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 9,870,550 8,357,881 84.67 1,512,669 15.33 390,659 3.96 1,031,389 10.45
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 742,295 605,137 81.52 137,158 18.48 34,458 4.64 69,608 9.38
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 1,049,448 909,238 86.64 140,210 13.36 8,884 0.85 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 14,906,720 14,645,664 98.25 261,056 1.75 77,049 0.52 691,915 4.64
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,058,117 1,044,883 98.75 13,234 1.25 3,652 0.35 37,634 3.56
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 1,688,006 1,510,124 89.46 177,882 10.54 7,716 0.46 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 8,669,937 8,150,823 94.01 519,114 5.99 99,307 1.15 61,649 0.71
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 904,600 836,982 92.53 67,618 7.47 8,517 0.94 37,840 4.18
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 1,280,796 1,149,554 89.75 131,242 10.25 8,243 0.64 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 14,496,008 13,754,704 94.89 741,304 5.11 612,040 4.22 35,827 0.25
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,815,856 1,737,979 95.71 77,877 4.29 49,869 2.75 8,014 0.44
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 2,419,507 2,362,331 97.64 57,176 2.36 55,851 2.31 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 11,548,260 11,138,289 96.45 409,971 3.55 401,539 3.48 918,054 7.95
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 988,932 934,633 94.51 54,299 5.49 17,808 1.80 66,326 6.71
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 1,663,336 1,437,122 86.40 226,214 13.60 149,886 9.01 0 0.00
รวม 183,182,994 169,017,238 92.27 14,165,756 7.73 4,672,559 2.55 4,122,462 2.25
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY