วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 61
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 8,061,307 7,711,447 95.66 349,860 4.34 207,632 2.58 251 0.00
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 743,679 690,369 92.83 53,310 7.17 24,767 3.33 1,779 0.24
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 870,724 725,169 83.28 145,555 16.72 18,097 2.08 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 5,913,326 5,736,760 97.01 176,566 2.99 124,133 2.10 152,939 2.59
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 509,869 484,368 95.00 25,501 5.00 4,601 0.90 14,366 2.82
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 575,291 522,759 90.87 52,532 9.13 9,590 1.67 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 3,409,953 2,120,924 62.20 1,289,029 37.80 1,174,483 34.44 9,146 0.27
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 261,740 118,032 45.10 143,708 54.90 130,495 49.86 1,845 0.70
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 331,341 264,719 79.89 66,622 20.11 13,775 4.16 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 10,660,984 9,848,465 92.38 812,519 7.62 253,942 2.38 336,520 3.16
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 925,914 884,785 95.56 41,129 4.44 13,101 1.41 103,396 11.17
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 1,488,192 1,348,559 90.62 139,633 9.38 39,015 2.62 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 7,516,527 6,097,694 81.12 1,418,833 18.88 329,093 4.38 644,408 8.57
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 531,690 438,618 82.50 93,072 17.50 19,388 3.65 47,276 8.89
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,024,622 916,454 89.44 108,168 10.56 43,945 4.29 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 6,561,234 6,281,559 95.74 279,675 4.26 285,149 4.35 1,958 0.03
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 618,481 596,571 96.46 21,910 3.54 18,456 2.98 239 0.04
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 997,486 845,890 84.80 151,596 15.20 36,638 3.67 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 4,349,532 2,931,893 67.41 1,417,639 32.59 39,075 0.90 1,192 0.03
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 401,894 272,215 67.73 129,679 32.27 2,504 0.62 368 0.09
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 341,647 294,164 86.10 47,483 13.90 3,156 0.92 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 3,220,715 3,195,115 99.21 25,600 0.79 23,439 0.73 255 0.01
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 251,516 250,805 99.72 711 0.28 1,406 0.56 1,214 0.48
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 323,838 271,755 83.92 52,083 16.08 1,731 0.53 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 8,386,751 7,302,866 87.08 1,083,885 12.92 170,091 2.03 13,856 0.17
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 863,216 769,992 89.20 93,224 10.80 10,569 1.22 472 0.05
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 887,404 701,512 79.05 185,892 20.95 17,431 1.96 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 5,076,310 4,494,503 88.54 581,807 11.46 489,416 9.64 47,443 0.93
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 372,494 287,427 77.16 85,067 22.84 62,855 16.87 2,897 0.78
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 651,478 588,200 90.29 63,278 9.71 3,471 0.53 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 7,154,328 6,984,044 97.62 170,284 2.38 217,275 3.04 154,600 2.16
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 783,982 671,219 85.62 112,763 14.38 15,466 1.97 138,633 17.68
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 1,083,423 1,019,408 94.09 64,015 5.91 30,944 2.86 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 5,422,935 5,124,216 94.49 298,719 5.51 26,511 0.49 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 352,585 335,010 95.02 17,575 4.98 937 0.27 36 0.01
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 651,277 611,160 93.84 40,117 6.16 3,759 0.58 0 0.00
รวม 91,577,685 81,738,646 89.26 9,839,039 10.74 3,866,336 4.22 1,675,089 1.83
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY