วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 60
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2560
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 14,705,505 12,823,414 87.20 1,882,091 12.80 841,567 5.72 19,575 0.13
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,257,332 1,166,800 92.80 90,532 7.20 39,750 3.16 5,242 0.42
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 5,409,146 5,232,278 96.73 176,868 3.27 118,151 2.18 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 4,593,702 4,433,384 96.51 160,318 3.49 30,007 0.65 1,928 0.04
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 304,779 287,519 94.34 17,260 5.66 1,037 0.34 862 0.28
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 547,461 494,248 90.28 53,213 9.72 3,391 0.62 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 3,242,640 2,646,031 81.60 596,609 18.40 27,250 0.84 36,882 1.14
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 189,165 147,969 78.22 41,196 21.78 377 0.20 2,400 1.27
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 427,769 367,688 85.95 60,081 14.05 1,750 0.41 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 10,511,317 8,837,788 84.08 1,673,529 15.92 238,237 2.27 13,126 0.12
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 883,356 638,393 72.27 244,963 27.73 16,892 1.91 163,143 18.47
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 1,770,526 1,596,860 90.19 173,666 9.81 70,461 3.98 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 7,516,223 7,064,566 93.99 451,657 6.01 224,814 2.99 91,077 1.21
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 391,940 371,757 94.85 20,183 5.15 10,395 2.65 4,188 1.07
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,030,799 868,710 84.28 162,089 15.72 32,300 3.13 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 16,200,075 12,252,777 75.63 3,947,298 24.37 589,084 3.64 22,651 0.14
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,270,654 997,608 78.51 273,046 21.49 36,782 2.89 3,351 0.26
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 2,725,353 2,387,425 87.60 337,928 12.40 123,355 4.53 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 6,685,204 6,612,552 98.91 72,652 1.09 33,022 0.49 979 0.01
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 328,179 270,325 82.37 57,854 17.63 2,390 0.73 274 0.08
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 724,448 671,445 92.68 53,003 7.32 4,428 0.61 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 4,500,472 3,659,711 81.32 840,761 18.68 82,216 1.83 468,749 10.42
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 265,526 217,627 81.96 47,899 18.04 4,733 1.78 36,452 13.73
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 382,449 331,864 86.77 50,585 13.23 3,493 0.91 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 8,181,314 8,011,082 97.92 170,232 2.08 51,050 0.62 6,783 0.08
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 520,432 510,316 98.06 10,116 1.94 3,770 0.72 3,935 0.76
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 1,100,505 971,610 88.29 128,895 11.71 4,923 0.45 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 7,785,977 6,352,324 81.59 1,433,653 18.41 86,987 1.12 2,252 0.03
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 387,219 290,758 75.09 96,461 24.91 12,357 3.19 3,229 0.83
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 1,011,382 827,215 81.79 184,167 18.21 8,903 0.88 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 7,411,121 6,799,950 91.75 611,171 8.25 642,281 8.67 45,590 0.62
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 564,048 515,790 91.44 48,258 8.56 42,008 7.45 5,298 0.94
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 1,324,085 1,233,218 93.14 90,867 6.86 39,148 2.96 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 3,223,308 3,207,486 99.51 15,822 0.49 26,391 0.82 191 0.01
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 217,006 216,046 99.56 960 0.44 831 0.38 46 0.02
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 428,695 404,230 94.29 24,465 5.71 2,032 0.47 0 0.00
รวม 118,019,112 103,718,764 87.88 14,300,348 12.12 3,456,563 2.93 938,203 0.79
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY