วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20161220
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 60
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2560
สปสช. เขต ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60
01 เขต 1 เชียงใหม่ 13,341,590 13,021,759 97.60 319,831 2.40 414,679 3.11 62,616 0.47
02 เขต 2 พิษณุโลก 6,925,712 6,760,148 97.61 165,564 2.39 100,990 1.46 985 0.01
03 เขต 3 นครสวรรค์ 3,167,833 3,019,855 95.33 147,978 4.67 14,329 0.45 692 0.02
04 เขต 4 สระบุรี 11,038,062 10,579,894 95.85 458,168 4.15 202,476 1.83 823,382 7.46
05 เขต 5 ราชบุรี 9,727,108 8,121,439 83.49 1,605,669 16.51 301,719 3.10 903,081 9.28
06 เขต 6 ระยอง 8,390,027 8,283,004 98.72 107,023 1.28 303,698 3.62 13,709 0.16
07 เขต 7 ขอนแก่น 9,751,680 7,187,076 73.70 2,564,604 26.30 38,098 0.39 18,684 0.19
08 เขต 8 อุดรธานี 7,118,766 6,906,864 97.02 211,902 2.98 178,940 2.51 162,445 2.28
09 เขต 9 นครราชสีมา 16,915,582 16,446,368 97.23 469,214 2.77 202,293 1.20 9,118 0.05
10 เขต 10 อุบลราชธานี 4,907,768 4,683,905 95.44 223,863 4.56 49,176 1.00 1,564 0.03
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3,800,758 3,719,480 97.86 81,278 2.14 172,977 4.55 795 0.02
12 เขต 12 สงขลา 5,611,997 4,902,975 87.37 709,022 12.63 51,308 0.91 2,309 0.04
รวม 100,696,888 93,632,767 92.98 7,064,121 7.02 2,030,688 2.02 1,999,380 1.99