วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180302
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 61
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 5,915,307 5,333,429 90.16 581,878 9.84 265,889 4.49 498,105 8.42
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 554,109 489,211 88.29 64,898 11.71 30,966 5.59 21,165 3.82
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 664,059 566,031 85.24 98,028 14.76 18,679 2.81 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 8,666,237 7,968,839 91.95 697,398 8.05 208,532 2.41 23,435 0.27
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 936,723 814,400 86.94 122,323 13.06 47,180 5.04 11,444 1.22
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 1,944,300 1,881,240 96.76 63,060 3.24 46,024 2.37 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 4,189,551 4,019,834 95.95 169,717 4.05 24,051 0.57 183 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 367,209 352,265 95.93 14,944 4.07 971 0.26 145 0.04
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 576,387 467,099 81.04 109,288 18.96 4,452 0.77 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 5,932,794 5,270,149 88.83 662,645 11.17 128,175 2.16 429,997 7.25
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 509,575 418,889 82.20 90,686 17.80 5,335 1.05 74,485 14.62
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 931,126 868,174 93.24 62,952 6.76 16,179 1.74 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 8,040,534 7,285,376 90.61 755,158 9.39 184,400 2.29 138,438 1.72
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 756,032 677,899 89.67 78,133 10.33 8,614 1.14 12,496 1.65
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,337,463 1,269,953 94.95 67,510 5.05 28,910 2.16 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 3,643,896 2,644,561 72.58 999,335 27.42 636,445 17.47 76 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 397,188 390,024 98.20 7,164 1.80 12,018 3.03 93 0.02
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 948,912 882,461 93.00 66,451 7.00 35,752 3.77 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 1,815,998 1,761,448 97.00 54,550 3.00 15,134 0.83 1,372 0.08
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 221,484 184,058 83.10 37,426 16.90 1,247 0.56 89 0.04
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 213,367 183,189 85.86 30,178 14.14 1,693 0.79 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 13,013,907 9,457,390 72.67 3,556,517 27.33 3,350,476 25.75 2,946 0.02
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,416,603 1,101,143 77.73 315,460 22.27 303,356 21.41 905 0.06
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 1,761,447 1,697,937 96.39 63,510 3.61 9,671 0.55 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 7,925,773 7,654,716 96.58 271,057 3.42 43,414 0.55 3,894 0.05
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 674,309 641,504 95.14 32,805 4.86 2,004 0.30 615 0.09
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 994,324 891,064 89.62 103,260 10.38 4,496 0.45 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 1,863,838 1,798,147 96.48 65,691 3.52 15,589 0.84 43,679 2.34
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 151,891 149,621 98.51 2,270 1.49 866 0.57 1,376 0.91
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 250,834 198,299 79.06 52,535 20.94 1,609 0.64 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 5,562,569 5,440,164 97.80 122,405 2.20 331,603 5.96 149,353 2.68
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 669,540 442,182 66.04 227,358 33.96 12,552 1.87 202,762 30.28
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 728,354 672,969 92.40 55,385 7.60 56,888 7.81 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 2,507,681 2,494,096 99.46 13,585 0.54 13,910 0.55 19,563 0.78
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 276,990 275,018 99.29 1,972 0.71 781 0.28 12,174 4.40
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 447,854 436,427 97.45 11,427 2.55 978 0.22 0 0.00
รวม 86,808,165 77,079,206 88.79 9,728,959 11.21 5,868,839 6.76 1,648,790 1.90
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY