วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 60
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2560
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 60
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 16,309,199 15,711,246 96.33 597,953 3.67 485,378 2.98 232,623 1.43
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,439,728 1,022,264 71.00 417,464 29.00 319,185 22.17 92,422 6.42
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 4,708,782 4,361,103 92.62 347,679 7.38 170,513 3.62 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 5,777,162 5,271,694 91.25 505,468 8.75 50,445 0.87 57 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 496,732 465,258 93.66 31,474 6.34 11,662 2.35 3,694 0.74
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 548,743 490,466 89.38 58,277 10.62 8,676 1.58 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 3,518,871 3,496,951 99.38 21,920 0.62 19,144 0.54 7 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 236,551 235,615 99.60 936 0.40 689 0.29 687 0.29
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 381,095 317,217 83.24 63,878 16.76 2,405 0.63 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 12,696,717 11,539,502 90.89 1,157,215 9.11 260,853 2.05 3,220 0.03
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,088,462 990,682 91.02 97,780 8.98 13,704 1.26 41,384 3.80
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 2,526,896 2,286,983 90.51 239,913 9.49 66,221 2.62 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 14,226,959 11,514,543 80.93 2,712,416 19.07 406,603 2.86 872,049 6.13
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,036,555 804,300 77.59 232,255 22.41 23,264 2.24 65,024 6.27
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,906,355 1,597,479 83.80 308,876 16.20 58,228 3.05 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 10,934,291 10,874,290 99.45 60,001 0.55 516,103 4.72 13,859 0.13
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 870,744 866,693 99.53 4,051 0.47 26,268 3.02 2,697 0.31
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 1,373,953 1,294,059 94.19 79,894 5.81 97,565 7.10 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 8,756,988 8,736,587 99.77 20,401 0.23 17,844 0.20 2 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 472,869 472,119 99.84 750 0.16 961 0.20 326 0.07
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 886,963 848,213 95.63 38,750 4.37 1,955 0.22 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 6,135,413 6,064,205 98.84 71,208 1.16 84,608 1.38 97,273 1.59
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 413,382 408,834 98.90 4,548 1.10 3,967 0.96 6,723 1.63
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 474,742 415,777 87.58 58,965 12.42 5,014 1.06 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 11,976,080 11,349,211 94.77 626,869 5.23 53,305 0.45 50 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 755,642 721,719 95.51 33,923 4.49 2,630 0.35 292 0.04
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 1,258,765 1,102,122 87.56 156,643 12.44 4,719 0.37 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 9,559,709 7,372,714 77.12 2,186,995 22.88 74,102 0.78 38,236 0.40
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 515,353 481,940 93.52 33,413 6.48 3,540 0.69 3,473 0.67
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 1,839,384 1,642,443 89.29 196,941 10.71 9,770 0.53 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 7,762,554 6,987,805 90.02 774,749 9.98 443,123 5.71 324 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 539,601 476,165 88.24 63,436 11.76 23,626 4.38 8,235 1.53
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 1,171,543 1,049,430 89.58 122,113 10.42 70,508 6.02 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 6,189,496 6,142,050 99.23 47,446 0.77 57,285 0.93 851 0.01
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 365,034 358,795 98.29 6,239 1.71 3,618 0.99 3,224 0.88
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 686,505 581,956 84.77 104,549 15.23 63,237 9.21 0 0.00
รวม 139,837,818 128,352,430 91.79 11,485,388 8.21 3,460,718 2.47 1,486,732 1.06
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY