วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล OP/PP Individual Records 61
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (ทุกแฟ้ม)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
สปสช. เขต ประเภทข้อมูล ส่งทั้งหมด ผ่าน % ผ่าน ไม่ผ่าน % ไม่ผ่าน CID Not Match % CID Not Match ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61 % ไม่อยู่ในรอบบริการปี 61
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 9,461,388 7,809,011 82.54 1,652,377 17.46 1,038,236 10.97 442,032 4.67
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,080,373 1,046,318 96.85 34,055 3.15 17,480 1.62 1,899 0.18
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 987,637 793,632 80.36 194,005 19.64 19,637 1.99 0 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 5,244,758 4,576,469 87.26 668,289 12.74 196,573 3.75 4 0.00
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 571,279 515,533 90.24 55,746 9.76 1,354 0.24 1,454 0.25
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 454,262 391,416 86.17 62,846 13.83 1,137 0.25 0 0.00
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 3,739,361 3,378,933 90.36 360,428 9.64 110,877 2.97 1,798 0.05
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 389,657 329,527 84.57 60,130 15.43 11,004 2.82 843 0.22
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 471,291 391,481 83.07 79,810 16.93 4,429 0.94 0 0.00
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 12,389,861 10,939,974 88.30 1,449,887 11.70 215,003 1.74 3,687 0.03
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,417,484 1,112,661 78.50 304,823 21.50 17,052 1.20 196,068 13.83
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 2,473,199 2,320,162 93.81 153,037 6.19 107,216 4.34 0 0.00
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 9,040,391 6,196,420 68.54 2,843,971 31.46 234,302 2.59 3,510 0.04
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 973,221 708,521 72.80 264,700 27.20 39,491 4.06 590 0.06
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 1,268,638 1,072,339 84.53 196,299 15.47 55,075 4.34 0 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 7,659,760 7,433,116 97.04 226,644 2.96 352,725 4.60 190 0.00
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 875,523 840,882 96.04 34,641 3.96 33,713 3.85 839 0.10
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 1,760,629 1,616,002 91.79 144,627 8.21 135,020 7.67 0 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 4,970,466 4,900,747 98.60 69,719 1.40 36,689 0.74 69 0.00
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,013,997 1,013,196 99.92 801 0.08 1,734 0.17 299 0.03
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 735,823 711,128 96.64 24,695 3.36 1,483 0.20 0 0.00
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 3,638,181 3,258,168 89.55 380,013 10.45 29,351 0.81 1,002 0.03
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 385,459 341,894 88.70 43,565 11.30 1,978 0.51 1,852 0.48
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 417,426 384,771 92.18 32,655 7.82 9,058 2.17 0 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 7,106,361 6,889,594 96.95 216,767 3.05 28,513 0.40 29 0.00
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 722,072 709,262 98.23 12,810 1.77 2,545 0.35 263 0.04
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 1,055,800 925,298 87.64 130,502 12.36 5,198 0.49 0 0.00
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 3,781,900 3,565,478 94.28 216,422 5.72 23,341 0.62 41,058 1.09
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 463,936 377,545 81.38 86,391 18.62 3,484 0.75 6,336 1.37
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 416,871 338,406 81.18 78,465 18.82 2,281 0.55 0 0.00
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 15,446,263 14,488,861 93.80 957,402 6.20 369,832 2.39 31,439 0.20
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,480,491 1,330,006 89.84 150,485 10.16 22,706 1.53 105,500 7.13
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 2,198,439 2,062,010 93.79 136,429 6.21 38,599 1.76 0 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 6,867,675 6,761,216 98.45 106,459 1.55 47,766 0.70 2 0.00
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 623,273 619,700 99.43 3,573 0.57 2,859 0.46 71 0.01
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 1,120,366 1,083,861 96.74 36,505 3.26 5,874 0.52 0 0.00
รวม 112,703,511 101,233,538 89.82 11,469,973 10.18 3,223,615 2.86 840,834 0.75
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY