วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
ประกาศ !! ประกาศ แก้ไข error 9200 ที่ส่งมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 11:13:20 น.
เรียน สสจ. และ หน่วยบริการ

จากการประมวลผล error 9200 ในแฟ้ม service , diagnosis_opd, drug_opd , procedure_opd ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่ครบถ้วน
ดังนั้นจึงจะทำการปรับผลการรายงานตรวจสอบให้เสร็จสิ้นและมีความถูกต้องตามที่หน่วยบริการแจ้งมา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
หลังจากวันที่แจ้งประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลยังติด error เดิม หน่วยบริการสามารถแก้ไขส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters