วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20171030
 
รายงาน Error code OP/PP Individual Records 60
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ข้อมูลส่งประจำเดือน    ปี           
ข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
สปสช. เขต ผลรวม ERROR CODE
SE1101 SE1103 SE1104 SE1105 SE1108 SE1109 SE1110 SE1111 SE1120 SE1123 SE1124 SE9200 SE9201 SE9299
01 เขต 1 เชียงใหม่ 0 5 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8,187 0 6,819
02 เขต 2 พิษณุโลก 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27,345 0 25,168
03 เขต 3 นครสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8,290 0 8,274
04 เขต 4 สระบุรี 0 22 273 0 38 0 0 0 0 0 0 17,530 514 15,738
05 เขต 5 ราชบุรี 0 1 0 0 41 1 0 0 1 0 0 5,524 0 2,877
06 เขต 6 ระยอง 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1,579 0 304
07 เขต 7 ขอนแก่น 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,833 0 9,908
08 เขต 8 อุดรธานี 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 20
09 เขต 9 นครราชสีมา 1 22 0 1 2 1 1 1 1 1 1 18,914 1 19,034
10 เขต 10 อุบลราชธานี 0 104 0 0 200 14 0 0 0 0 0 24,138 0 23,491
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 0 23 0 0 2 0 0 211 0 0 0 741 0 574
12 เขต 12 สงขลา 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23,083 0 22,993
รวม 1 190 273 1 288 16 3 216 4 3 3 145,368 515 135,200
Error code คำอธิบาย
SE1101 รหัสสถานบริการ (HOSPCODE) ไม่ครบ 5 หลัก หรือเป็นค่าว่าง(null)
SE1103 ทะเบียนบุคคล (PID) เป็นค่าว่าง (null)
SE1104 ข้อมูลลำดับที่ (SEQ) เป็นค่าว่าง (null)
SE1105 ข้อมูลวันที่ให้บริการ (DATE_SERV) ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD หรือ YYYY ไม่เป็น ค.ศ. หรือเป็นค่าว่าง(null)
SE1108 ข้อมูลประเภทสิทธิการรักษา (INSTYPE) เป็นค่าว่าง(null)
SE1109 ข้อมูลประเภทการมารับบริการ (TYPEIN) เป็นค่าที่ไม่ใช่ 1,2,3,4 หรือเป็นค่าว่าง (null)
SE1110 ข้อมูลสถานที่รับบริการ (SERVPLACE) เป็นค่าที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 หรือเป็นค่าว่าง (null)
SE1111 ข้อมูลอัตราการหายใจ (TYPEOUT) เป็นค่าที่ไม่ใช่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 หรือเป็นค่าว่าง (null)
SE1120 ข้อมูลค่าบริการทั้งหมด (PRICE) เป็นค่าว่าง (null)
SE1123 ข้อมูลค่าบริการที่ต้องจ่ายเอง (PAYPRICE) เป็นค่าว่าง (null)
SE1124 ข้อมูลเงินที่จ่ายจริง (ACTUALPAY) เป็นค่าว่าง (null)
SE9200 ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้ (SERVICE กับ PERSON) หรือ เชื่อมโยงกับแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ไม่ถูกต้อง
SE9201 รหัสสถานบริการ (HOSPCODE) ไม่พบอยู่ในรายการของ สนย.
SE9299 มีข้อมูลซ้ำซ้อน