วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
รายงาน การส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่เดือน   ปี   ถึงเดือน    ปี         
ผลการส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2561
รายงานแสดงตามวันที่เข้ารับบริการ (Date serve)
เขต ประเภทข้อมูล เดือน ต.ค. 60 เดือน พ.ย. 60 เดือน ธ.ค. 60 เดือน ม.ค. 61 เดือน ก.พ. 61 เดือน มี.ค. 61 เดือน เม.ย. 61 เดือน พ.ค. 61 เดือน อื่นๆ
ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 19,693,041 1,380,125 21,073,166 21,989,116 2,142,059 24,131,175 20,704,223 646,454 21,350,677 22,790,481 1,106,124 23,896,605 23,005,027 843,217 23,848,244 23,139,317 661,113 23,800,430 4,449,246 102,168 4,551,414 10 2 12 1,853,953 633,027 2,486,980
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,526,097 88,056 1,614,153 2,059,445 215,549 2,274,994 2,003,640 24,778 2,028,418 2,018,280 91,651 2,109,931 2,053,488 40,122 2,093,610 2,005,396 30,518 2,035,914 325,556 2,316 327,872 0 0 0 85,898 27,122 113,020
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 21,982 14,049 36,031 4,665,742 23,593 4,689,335 2,130,214 26,060 2,156,274 4,813,814 26,169 4,839,983 4,551,306 23,211 4,574,517 2,324,137 15,966 2,340,103 6,959,185 10,635 6,969,820 3,047,731 2,250 3,049,981 916,604 1,236,931 2,153,535
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 12,490,149 2,143,687 14,633,836 14,470,078 2,442,845 16,912,923 14,852,246 2,011,415 16,863,661 15,099,557 3,398,398 18,497,955 14,260,005 2,829,208 17,089,213 13,348,808 2,197,014 15,545,822 3,902,784 357,372 4,260,156 329,976 523 330,499 3,634,085 236,751 3,870,836
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,157,620 314,204 1,471,824 1,657,999 422,147 2,080,146 1,768,816 342,788 2,111,604 1,752,576 566,558 2,319,134 1,568,864 420,578 1,989,442 1,339,770 243,462 1,583,232 327,937 20,081 348,018 28,872 64 28,936 771,256 65,614 836,870
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 12,614 11,422 24,036 1,797,652 23,544 1,821,196 1,814,676 13,009 1,827,685 1,780,434 15,203 1,795,637 3,215,591 10,677 3,226,268 2,792,191 13,577 2,805,768 2,882,009 19,208 2,901,217 513,638 1,482 515,120 939,286 1,083,034 2,022,320
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 11,813,932 1,123,899 12,937,831 12,972,893 1,197,830 14,170,723 13,260,706 1,267,049 14,527,755 13,951,968 1,041,444 14,993,412 12,580,705 1,235,395 13,816,100 13,512,055 430,225 13,942,280 3,140,279 136,994 3,277,273 0 0 0 2,711,302 87,692 2,798,994
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,141,270 159,502 1,300,772 1,402,888 177,472 1,580,360 1,442,514 160,982 1,603,496 1,248,296 107,777 1,356,073 1,071,537 100,106 1,171,643 966,934 39,907 1,006,841 233,233 11,471 244,704 1 0 1 220,047 33,829 253,876
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 6,141 10,641 16,782 1,167,011 22,779 1,189,790 1,994,730 15,561 2,010,291 802,865 17,592 820,457 2,202,220 17,453 2,219,673 1,656,477 13,878 1,670,355 1,731,087 15,757 1,746,844 264,157 915 265,072 498,333 966,376 1,464,709
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 16,036,005 3,400,254 19,436,259 17,559,308 2,880,428 20,439,736 18,029,850 2,266,848 20,296,698 19,469,499 1,113,871 20,583,370 16,079,498 1,569,519 17,649,017 16,121,763 1,208,923 17,330,686 4,630,076 262,077 4,892,153 793,955 10,772 804,727 8,001,353 2,397,903 10,399,256
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,334,161 163,012 1,497,173 1,747,657 196,617 1,944,274 1,953,012 214,893 2,167,905 1,812,075 91,853 1,903,928 1,423,427 146,034 1,569,461 1,391,426 57,525 1,448,951 372,507 16,892 389,399 49,892 430 50,322 656,986 396,889 1,053,875
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 17,074 20,388 37,462 2,268,552 25,193 2,293,745 3,178,072 26,650 3,204,722 3,217,115 14,456 3,231,571 2,987,901 18,848 3,006,749 2,639,311 16,609 2,655,920 2,306,132 19,612 2,325,744 1,130,464 7,287 1,137,751 673,689 972,698 1,646,387
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 21,087,484 3,876,297 24,963,781 23,146,757 5,090,986 28,237,743 23,910,684 4,071,325 27,982,009 23,518,515 4,811,640 28,330,155 20,410,339 2,957,837 23,368,176 20,133,138 1,670,655 21,803,793 3,123,758 48,025 3,171,783 14,649 3,688 18,337 16,583,846 2,492,309 19,076,155
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,931,259 412,258 2,343,517 2,610,909 556,877 3,167,786 2,718,198 422,920 3,141,118 1,980,842 432,289 2,413,131 1,632,674 238,594 1,871,268 1,595,373 98,852 1,694,225 248,180 2,142 250,322 672 133 805 1,173,989 176,958 1,350,947
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 23,489 23,230 46,719 2,721,529 38,454 2,759,983 2,706,083 59,049 2,765,132 3,471,667 33,724 3,505,391 2,913,421 81,160 2,994,581 2,857,074 21,129 2,878,203 3,604,247 33,614 3,637,861 935,316 6,980 942,296 1,055,532 2,578,751 3,634,283
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 17,428,880 1,027,820 18,456,700 21,088,690 640,878 21,729,568 21,037,548 956,072 21,993,620 18,908,997 1,994,919 20,903,916 15,556,076 1,451,984 17,008,060 16,844,163 399,668 17,243,831 3,248,128 94,624 3,342,752 69,907 179 70,086 4,873,695 61,576 4,935,271
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,832,803 92,906 1,925,709 2,618,381 198,026 2,816,407 2,564,543 173,665 2,738,208 1,898,159 154,190 2,052,349 1,406,594 105,100 1,511,694 1,408,458 45,202 1,453,660 225,749 12,433 238,182 3,913 2 3,915 253,678 45,369 299,047
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 32,482 28,038 60,520 2,449,189 32,455 2,481,644 3,775,040 32,399 3,807,439 2,664,549 21,308 2,685,857 3,742,374 32,900 3,775,274 2,797,498 39,447 2,836,945 2,292,838 9,328 2,302,166 921,718 1,888 923,606 776,062 1,527,520 2,303,582
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 19,675,345 1,214,017 20,889,362 22,573,079 499,840 23,072,919 22,597,080 460,353 23,057,433 22,258,089 374,923 22,633,012 20,664,859 248,904 20,913,763 19,786,001 134,867 19,920,868 3,679,729 19,270 3,698,999 264,944 482 265,426 2,091,088 567,664 2,658,752
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,452,469 47,999 1,500,468 2,191,249 94,898 2,286,147 2,284,582 84,412 2,368,994 1,874,949 60,870 1,935,819 1,487,303 25,227 1,512,530 1,425,545 8,816 1,434,361 226,774 175 226,949 13,850 6 13,856 107,282 7,674 114,956
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 34,599 10,121 44,720 2,798,833 19,229 2,818,062 2,505,344 18,055 2,523,399 3,735,020 23,042 3,758,062 2,769,795 21,445 2,791,240 2,397,642 5,851 2,403,493 1,773,239 3,486 1,776,725 1,187,826 267 1,188,093 656,335 532,859 1,189,194
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 18,516,559 3,221,254 21,737,813 22,799,142 4,914,700 27,713,842 26,591,486 4,799,883 31,391,369 21,606,206 2,466,696 24,072,902 18,343,398 1,137,397 19,480,795 18,548,332 670,104 19,218,436 2,913,306 9,053 2,922,359 60,153 51 60,204 1,020,314 317,799 1,338,113
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,637,144 382,264 2,019,408 2,743,460 868,456 3,611,916 3,396,392 898,858 4,295,250 1,985,708 295,898 2,281,606 1,435,755 68,963 1,504,718 1,349,105 62,719 1,411,824 192,158 653 192,811 9,804 311 10,115 96,703 23,550 120,253
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 11,229 9,391 20,620 2,289,845 27,576 2,317,421 2,250,155 17,273 2,267,428 2,426,653 11,416 2,438,069 1,741,987 14,435 1,756,422 3,824,854 14,008 3,838,862 5,010,554 10,053 5,020,607 214,171 4,382 218,553 865,237 691,541 1,556,778
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 23,262,316 309,666 23,571,982 23,470,809 497,576 23,968,385 21,541,385 690,032 22,231,417 25,113,058 694,345 25,807,403 24,677,616 379,966 25,057,582 27,603,434 584,159 28,187,593 2,798,507 16,629 2,815,136 1,534 7 1,541 7,814,803 176,667 7,991,470
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,687,787 37,200 1,724,987 2,333,479 42,796 2,376,275 2,145,840 95,601 2,241,441 1,799,736 40,248 1,839,984 1,549,063 40,600 1,589,663 1,735,706 48,519 1,784,225 180,736 1,204 181,940 77 0 77 497,940 6,816 504,756
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 25,236 16,511 41,747 2,647,478 27,483 2,674,961 2,910,871 35,496 2,946,367 2,430,124 28,001 2,458,125 1,395,534 16,840 1,412,374 2,148,670 30,142 2,178,812 3,514,764 11,630 3,526,394 2,808,759 3,560 2,812,319 1,037,820 1,250,950 2,288,770
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 11,472,937 1,206,997 12,679,934 13,358,166 1,596,015 14,954,181 13,882,598 2,430,253 16,312,851 12,209,624 1,986,487 14,196,111 10,830,525 927,503 11,758,028 10,399,367 483,231 10,882,598 4,328,804 282,791 4,611,595 2,218 13 2,231 4,540,539 3,825,640 8,366,179
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 939,772 69,111 1,008,883 1,431,272 122,518 1,553,790 1,626,439 241,731 1,868,170 1,283,282 143,959 1,427,241 937,890 22,087 959,977 839,341 75,332 914,673 305,947 88,814 394,761 77 1 78 335,950 159,429 495,379
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 10,221 6,530 16,751 1,970,195 7,033 1,977,228 2,036,142 34,037 2,070,179 2,715,773 7,262 2,723,035 2,249,766 5,704 2,255,470 1,882,895 4,463 1,887,358 676,354 4,086 680,440 930,207 699 930,906 657,764 1,158,985 1,816,749
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 13,787,292 1,394,001 15,181,293 14,384,562 1,410,749 15,795,311 14,879,992 1,052,398 15,932,390 14,823,884 1,126,642 15,950,526 13,967,843 1,099,287 15,067,130 12,905,944 666,786 13,572,730 1,435,772 73,690 1,509,462 102,210 13,648 115,858 2,199,918 116,024 2,315,942
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,123,365 140,972 1,264,337 1,411,216 194,271 1,605,487 1,544,967 134,350 1,679,317 1,395,868 131,228 1,527,096 1,170,821 123,496 1,294,317 1,028,240 101,363 1,129,603 128,352 9,498 137,850 7,227 2,316 9,543 285,840 1,181,848 1,467,688
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 9,656 7,248 16,904 1,402,414 73,724 1,476,138 1,682,336 12,930 1,695,266 1,245,778 13,190 1,258,968 1,370,372 10,961 1,381,333 2,178,477 17,487 2,195,964 1,607,675 4,335 1,612,010 2,778,401 6,010 2,784,411 463,839 571,226 1,035,065
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 16,886,790 709,269 17,596,059 18,438,832 406,415 18,845,247 19,639,475 547,391 20,186,866 18,555,007 661,859 19,216,866 16,260,955 85,006 16,345,961 15,632,297 450,767 16,083,064 2,403,284 27,902 2,431,186 255,444 1,014 256,458 2,962,312 47,351 3,009,663
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,509,867 55,634 1,565,501 1,940,666 15,657 1,956,323 2,074,071 86,826 2,160,897 1,538,971 75,814 1,614,785 1,005,977 6,401 1,012,378 990,627 36,884 1,027,511 159,940 1,710 161,650 15,558 0 15,558 277,710 4,973 282,683
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 13,259 6,749 20,008 1,294,850 8,966 1,303,816 1,791,391 7,071 1,798,462 2,139,984 5,742 2,145,726 2,965,408 3,589 2,968,997 2,115,721 2,966 2,118,687 2,273,220 2,809 2,276,029 419,166 7,295 426,461 619,733 700,989 1,320,722
13 เขต 13 กรุงเทพมหานคร แฟ้มบริการ 0 0 0 0 4 4 0 10 10 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 เขต 13 กรุงเทพมหานคร แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219,642,326 23,134,722 242,777,048 277,873,343 27,155,638 305,028,981 285,225,341 24,378,877 309,604,218 280,337,403 23,186,894 303,524,297 255,485,914 16,359,760 271,845,674 253,665,487 10,602,134 264,267,621 77,612,046 1,742,537 79,354,583 17,176,497 76,657 17,253,154 72,210,721 26,362,334 98,573,055
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY