วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
รายงาน การส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่เดือน   ปี   ถึงเดือน    ปี         
ผลการส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2560
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2559 ถึง เดือน เมษายน 2560
รายงานแสดงตามวันที่เข้ารับบริการ (Date serve)
เขต ประเภทข้อมูล เดือน ต.ค. 59 เดือน พ.ย. 59 เดือน ธ.ค. 59 เดือน ม.ค. 60 เดือน ก.พ. 60 เดือน มี.ค. 60 เดือน เม.ย. 60 เดือน อื่นๆ
ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 18,203,047 1,088,677 19,291,724 19,472,894 400,413 19,873,307 20,350,591 466,009 20,816,600 20,353,886 685,287 21,039,173 18,488,107 374,675 18,862,782 11,723,064 1,142,419 12,865,483 637 116 753 5,122,656 228,753 5,351,409
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,160,195 61,357 1,221,552 1,542,730 17,491 1,560,221 1,887,700 45,487 1,933,187 1,706,813 47,921 1,754,734 1,578,796 18,996 1,597,792 889,856 141,285 1,031,141 73 1 74 300,335 2,712,464 3,012,799
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 21,024 14,534 35,558 4,129,338 49,652 4,178,990 2,423,141 30,359 2,453,500 2,610,531 32,759 2,643,290 8,401,914 15,141 8,417,055 6,946,364 181,047 7,127,411 1,189,291 39,401 1,228,692 785,568 1,020,117 1,805,685
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 12,053,388 1,097,090 13,150,478 12,317,030 927,902 13,244,932 13,172,755 344,042 13,516,797 13,839,772 541,740 14,381,512 12,223,378 505,993 12,729,371 7,529,964 517,937 8,047,901 336,395 11,432 347,827 428,619 79,487 508,106
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,067,402 98,854 1,166,256 1,234,129 115,728 1,349,857 1,584,689 31,563 1,616,252 1,723,921 45,243 1,769,164 1,296,558 41,741 1,338,299 791,492 100,201 891,693 31,583 1,517 33,100 33,886 19,184 53,070
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 22,281 12,218 34,499 1,449,595 28,257 1,477,852 1,492,195 13,489 1,505,684 1,442,129 17,122 1,459,251 1,694,368 12,315 1,706,683 1,726,012 5,450 1,731,462 2,279,455 6,106 2,285,561 666,033 464,604 1,130,637
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 13,083,842 817,672 13,901,514 13,815,279 568,781 14,384,060 14,476,347 744,025 15,220,372 13,534,290 1,114,935 14,649,225 12,316,204 490,002 12,806,206 7,235,991 58,009 7,294,000 548,190 2,734 550,924 1,654,351 71,182 1,725,533
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,160,440 59,216 1,219,656 1,574,722 28,838 1,603,560 1,646,654 52,744 1,699,398 1,354,677 134,167 1,488,844 1,070,523 66,212 1,136,735 581,371 7,858 589,229 37,970 26 37,996 105,585 16,237 121,822
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 6,830 7,815 14,645 1,505,885 172,636 1,678,521 1,250,285 9,740 1,260,025 1,719,989 95,559 1,815,548 1,386,616 87,679 1,474,295 1,514,661 16,890 1,531,551 944,326 163,455 1,107,781 438,165 633,184 1,071,349
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 15,657,514 990,111 16,647,625 16,795,107 862,725 17,657,832 17,486,864 1,077,233 18,564,097 17,875,345 1,268,535 19,143,880 15,615,692 711,135 16,326,827 12,079,656 558,459 12,638,115 1,269,607 66,975 1,336,582 2,919,324 142,559 3,061,883
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,230,067 106,013 1,336,080 1,458,397 61,489 1,519,886 1,823,125 60,453 1,883,578 1,886,898 82,094 1,968,992 1,485,102 73,164 1,558,266 1,107,625 66,345 1,173,970 126,578 2,768 129,346 289,360 6,874 296,234
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 23,523 19,490 43,013 2,837,132 83,376 2,920,508 3,751,851 76,888 3,828,739 3,068,709 83,820 3,152,529 3,194,193 52,962 3,247,155 3,083,565 56,498 3,140,063 2,455,118 13,735 2,468,853 721,084 891,929 1,613,013
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 18,736,913 3,341,056 22,077,969 21,169,492 3,518,501 24,687,993 21,572,981 2,309,633 23,882,614 19,720,081 1,810,438 21,530,519 16,289,225 1,035,388 17,324,613 9,086,970 238,997 9,325,967 4,403 89 4,492 4,776,355 1,211,402 5,987,757
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,528,502 258,388 1,786,890 2,140,606 377,588 2,518,194 2,538,043 178,855 2,716,898 1,799,987 130,407 1,930,394 1,374,305 57,718 1,432,023 768,742 14,904 783,646 146 18 164 424,842 1,198,378 1,623,220
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 23,542 17,536 41,078 2,332,490 29,217 2,361,707 3,313,358 50,484 3,363,842 2,773,204 54,495 2,827,699 3,006,285 31,844 3,038,129 3,068,944 19,257 3,088,201 1,461,471 6,945 1,468,416 777,587 1,626,852 2,404,439
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 17,607,728 341,664 17,949,392 19,014,936 1,336,884 20,351,820 20,331,354 351,492 20,682,846 18,223,925 415,457 18,639,382 16,919,406 186,365 17,105,771 11,287,399 97,413 11,384,812 222,303 441 222,744 1,734,956 176,338 1,911,294
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,646,878 31,519 1,678,397 2,193,995 24,542 2,218,537 2,595,025 21,134 2,616,159 1,877,698 39,220 1,916,918 1,521,978 19,273 1,541,251 985,948 14,078 1,000,026 18,669 5 18,674 119,749 13,529 133,278
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 43,443 14,372 57,815 2,883,607 26,089 2,909,696 3,492,686 34,281 3,526,967 3,064,450 24,973 3,089,423 2,714,575 18,811 2,733,386 2,482,386 13,230 2,495,616 2,559,186 1,717 2,560,903 903,519 562,686 1,466,205
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 20,372,468 306,168 20,678,636 20,793,661 1,317,435 22,111,096 24,026,640 1,896,619 25,923,259 21,375,139 323,558 21,698,697 18,590,370 297,779 18,888,149 8,560,412 18,985 8,579,397 5 189 194 3,184,365 100,459 3,284,824
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,400,037 84,860 1,484,897 1,901,655 133,804 2,035,459 2,428,716 150,365 2,579,081 1,830,607 84,966 1,915,573 1,338,305 53,884 1,392,189 581,405 231 581,636 7 0 7 204,093 34,778 238,871
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 51,212 12,338 63,550 2,751,355 28,653 2,780,008 2,867,920 26,121 2,894,041 3,387,635 28,993 3,416,628 2,282,038 24,225 2,306,263 2,525,896 6,489 2,532,385 958,817 866 959,683 637,881 331,020 968,901
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 18,736,036 390,942 19,126,978 21,975,820 736,714 22,712,534 24,218,714 935,689 25,154,403 18,521,942 527,703 19,049,645 16,555,650 841,444 17,397,094 7,156,288 306,094 7,462,382 542,598 3,647 546,245 2,424,861 53,397 2,478,258
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,507,694 21,836 1,529,530 2,403,278 395,318 2,798,596 2,808,661 64,294 2,872,955 1,746,055 60,129 1,806,184 1,330,816 64,775 1,395,591 494,011 28,385 522,396 31,305 495 31,800 219,501 9,497 228,998
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 12,143 6,980 19,123 2,540,210 16,802 2,557,012 2,268,234 15,167 2,283,401 2,980,964 11,714 2,992,678 2,487,648 8,291 2,495,939 2,164,882 5,090 2,169,972 887,292 3,558 890,850 643,175 492,161 1,135,336
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 24,503,330 615,779 25,119,109 24,906,120 491,993 25,398,113 23,290,733 462,496 23,753,229 26,642,536 649,110 27,291,646 24,339,695 385,034 24,724,729 8,107,830 96,962 8,204,792 0 61 61 6,437,208 191,130 6,628,338
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,606,770 49,454 1,656,224 2,060,002 23,110 2,083,112 2,156,723 32,129 2,188,852 2,128,549 62,007 2,190,556 1,780,170 20,141 1,800,311 601,640 5,639 607,279 23 5 28 321,928 9,444 331,372
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 31,823 19,603 51,426 3,170,904 37,202 3,208,106 3,345,004 36,413 3,381,417 1,913,480 41,596 1,955,076 2,759,640 30,456 2,790,096 3,545,837 22,836 3,568,673 1,464,924 13,033 1,477,957 1,001,392 869,840 1,871,232
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 12,666,971 906,822 13,573,793 13,042,541 868,760 13,911,301 13,766,414 962,590 14,729,004 13,738,662 1,339,313 15,077,975 13,692,513 710,979 14,403,492 5,536,441 29,663 5,566,104 196,678 4,446 201,124 9,618,500 594,110 10,212,610
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 948,187 51,491 999,678 1,230,253 73,419 1,303,672 1,549,645 101,214 1,650,859 1,708,922 232,871 1,941,793 1,364,675 67,840 1,432,515 434,947 3,726 438,673 16,301 52 16,353 996,825 28,851 1,025,676
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 19,933 10,170 30,103 1,332,914 31,251 1,364,165 2,955,637 73,192 3,028,829 2,662,165 143,781 2,805,946 1,909,783 7,906 1,917,689 2,305,129 101,525 2,406,654 1,101,493 1,507 1,103,000 640,813 671,641 1,312,454
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 13,171,303 1,364,644 14,535,947 14,468,725 408,838 14,877,563 14,123,677 927,279 15,050,956 14,439,012 427,352 14,866,364 13,382,458 233,075 13,615,533 7,772,289 266,876 8,039,165 2,438 291 2,729 2,544,698 474,469 3,019,167
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 962,112 160,208 1,122,320 1,275,266 23,410 1,298,676 1,422,971 72,360 1,495,331 1,394,023 21,011 1,415,034 1,320,201 30,061 1,350,262 785,458 27,796 813,254 306 22 328 241,492 23,277 264,769
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 11,513 6,734 18,247 1,834,885 76,964 1,911,849 1,534,795 17,076 1,551,871 2,401,111 7,270 2,408,381 2,287,182 5,194 2,292,376 986,204 6,966 993,170 2,328,208 3,837 2,332,045 424,275 403,227 827,502
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 15,664,040 886,048 16,550,088 19,167,839 325,935 19,493,774 21,332,046 388,871 21,720,917 17,240,057 394,421 17,634,478 15,299,094 498,512 15,797,606 7,907,652 42,687 7,950,339 291,865 1,466 293,331 6,109,379 3,117,724 9,227,103
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,192,576 92,852 1,285,428 1,730,750 129,760 1,860,510 2,168,872 45,038 2,213,910 1,417,526 39,435 1,456,961 1,051,419 42,848 1,094,267 510,714 986 511,700 21,737 0 21,737 523,253 36,529 559,782
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 16,321 10,692 27,013 1,666,988 14,929 1,681,917 2,167,095 11,191 2,178,286 2,207,440 14,339 2,221,779 3,169,324 17,914 3,187,238 2,297,884 9,766 2,307,650 1,373,737 1,725 1,375,462 623,734 511,085 1,134,819
13 เขต 13 กรุงเทพมหานคร แฟ้มบริการ 0 48 48 0 35 35 0 43 43 0 461 461 0 174 174 0 6 6 0 0 0 0 2 2
รวม 216,151,028 13,375,251 229,526,279 266,120,530 13,764,441 279,884,971 283,622,141 12,116,058 295,738,199 266,312,130 11,034,202 277,346,332 245,518,206 7,139,946 252,658,152 145,164,929 4,230,985 149,395,914 22,703,135 352,681 23,055,816 58,999,347 19,028,400 78,027,747
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY