วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20161220
 
รายงาน การส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่เดือน   ปี   ถึงเดือน    ปี         
ผลการส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2560
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2559 ถึง เดือน มีนาคม 2560
รายงานแสดงตามวันที่เข้ารับบริการ (Date serve)
เขต ประเภทข้อมูล เดือน ต.ค. 59 เดือน พ.ย. 59 เดือน ธ.ค. 59 เดือน ม.ค. 60 เดือน ก.พ. 60 เดือน มี.ค. 60 เดือน อื่นๆ
ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 18,199,520 1,088,325 19,287,845 19,443,237 399,784 19,843,021 20,118,177 440,989 20,559,166 19,330,138 316,459 19,646,597 5,446,813 81,441 5,528,254 59 75 134 5,121,158 225,955 5,347,113
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,159,204 61,322 1,220,526 1,537,884 17,379 1,555,263 1,871,602 28,517 1,900,119 1,640,497 32,313 1,672,810 374,157 4,945 379,102 95 249 344 298,890 2,712,113 3,011,003
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 20,037 10,713 30,750 4,128,233 45,907 4,174,140 2,421,995 27,046 2,449,041 2,609,309 29,086 2,638,395 8,389,972 8,866 8,398,838 3,238,804 8,208 3,247,012 718,914 692,137 1,411,051
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 12,022,447 832,387 12,854,834 12,269,026 889,983 13,159,009 12,018,478 124,750 12,143,228 12,029,226 107,639 12,136,865 3,851,324 43,044 3,894,368 0 15 15 412,010 62,590 474,600
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,041,805 73,641 1,115,446 1,225,639 113,398 1,339,037 1,453,703 16,266 1,469,969 1,548,765 6,479 1,555,244 410,493 8,455 418,948 82 0 82 24,769 17,755 42,524
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 21,669 8,878 30,547 1,448,959 24,830 1,473,789 1,490,588 10,686 1,501,274 1,440,078 14,325 1,454,403 1,687,847 3,844 1,691,691 645,184 1,605 646,789 614,810 265,862 880,672
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 12,281,323 249,532 12,530,855 12,939,609 202,532 13,142,141 13,699,131 135,625 13,834,756 12,811,132 100,101 12,911,233 2,543,281 30,151 2,573,432 1 8 9 840,833 61,398 902,231
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,080,752 30,262 1,111,014 1,437,215 12,038 1,449,253 1,548,874 5,784 1,554,658 1,312,833 22,995 1,335,828 234,613 5,872 240,485 7 0 7 50,516 14,669 65,185
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 6,262 4,337 10,599 1,504,936 169,911 1,674,847 1,249,131 6,774 1,255,905 1,719,330 93,085 1,812,415 1,383,467 85,890 1,469,357 333,237 4,288 337,525 403,465 347,222 750,687
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 15,606,955 709,313 16,316,268 16,635,321 624,554 17,259,875 17,270,814 774,818 18,045,632 16,863,217 770,447 17,633,664 6,830,186 84,274 6,914,460 858,472 25,852 884,324 2,869,571 135,647 3,005,218
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,219,630 91,371 1,311,001 1,446,388 47,480 1,493,868 1,802,261 48,185 1,850,446 1,805,481 50,109 1,855,590 702,908 1,320 704,228 69,395 129 69,524 273,631 5,882 279,513
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 22,473 14,412 36,885 2,835,924 79,021 2,914,945 3,750,863 73,334 3,824,197 3,066,767 80,181 3,146,948 3,175,612 49,451 3,225,063 2,179,650 37,129 2,216,779 670,351 589,751 1,260,102
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 18,386,101 2,130,820 20,516,921 20,838,964 2,248,092 23,087,056 21,036,494 1,168,765 22,205,259 16,816,672 806,836 17,623,508 5,501,595 59,199 5,560,794 8,683 8 8,691 3,959,358 722,971 4,682,329
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,481,842 153,102 1,634,944 2,019,448 256,712 2,276,160 2,448,970 88,509 2,537,479 1,528,190 37,099 1,565,289 525,548 2,383 527,931 305 0 305 286,947 693,725 980,672
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 22,887 12,668 35,555 2,331,887 24,346 2,356,233 3,312,655 45,315 3,357,970 2,772,104 46,000 2,818,104 3,001,046 27,356 3,028,402 997,168 12,314 1,009,482 733,422 1,072,344 1,805,766
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 17,593,297 268,639 17,861,936 18,988,596 1,261,559 20,250,155 18,800,541 267,522 19,068,063 16,537,264 228,286 16,765,550 5,818,844 27,764 5,846,608 258,972 958 259,930 1,717,250 175,185 1,892,435
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,644,621 28,665 1,673,286 2,190,039 21,369 2,211,408 2,344,091 14,870 2,358,961 1,727,935 24,567 1,752,502 475,060 2,017 477,077 17,531 3 17,534 116,461 13,376 129,837
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 42,695 9,690 52,385 2,882,643 15,260 2,897,903 3,491,417 18,130 3,509,547 3,063,045 22,875 3,085,920 2,698,700 10,857 2,709,557 946,278 2,284 948,562 865,751 329,826 1,195,577
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 20,348,302 189,051 20,537,353 20,766,892 1,205,161 21,972,053 23,957,574 1,772,359 25,729,933 20,677,135 140,799 20,817,934 3,545,626 18,747 3,564,373 4 4 8 3,135,000 98,079 3,233,079
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,383,440 81,523 1,464,963 1,889,229 130,143 2,019,372 2,410,841 141,462 2,552,303 1,809,400 55,506 1,864,906 164,281 11,623 175,904 2 0 2 199,923 34,603 234,526
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 50,452 9,976 60,428 2,750,594 25,538 2,776,132 2,866,853 23,246 2,890,099 3,386,323 26,358 3,412,681 2,265,792 8,454 2,274,246 1,023,948 868 1,024,816 605,047 221,023 826,070
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 18,567,543 229,323 18,796,866 21,676,275 485,333 22,161,608 23,761,022 493,595 24,254,617 18,111,208 293,429 18,404,637 3,923,707 86,888 4,010,595 259,189 2,399 261,588 1,156,609 29,944 1,186,553
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,481,293 13,873 1,495,166 2,362,807 370,830 2,733,637 2,771,303 28,262 2,799,565 1,712,159 37,182 1,749,341 304,717 4,810 309,527 15,247 67 15,314 124,870 1,525 126,395
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 11,251 4,839 16,090 2,539,560 13,983 2,553,543 2,267,439 12,553 2,279,992 2,980,131 9,682 2,989,813 2,483,105 6,418 2,489,523 788,632 641 789,273 599,366 268,470 867,836
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 24,489,866 614,789 25,104,655 24,887,952 489,916 25,377,868 23,219,947 458,048 23,677,995 25,602,073 502,068 26,104,141 4,232,664 58,612 4,291,276 11,194 1 11,195 5,746,613 189,433 5,936,046
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,603,111 48,970 1,652,081 2,049,739 22,807 2,072,546 2,144,258 31,558 2,175,816 2,065,077 42,580 2,107,657 310,672 3,252 313,924 857 1 858 285,164 7,348 292,512
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 31,084 15,320 46,404 3,170,325 32,914 3,203,239 3,344,167 32,596 3,376,763 1,912,124 38,035 1,950,159 2,742,352 17,819 2,760,171 2,076,900 13,626 2,090,526 935,195 574,128 1,509,323
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 12,534,856 902,389 13,437,245 12,838,748 861,721 13,700,469 13,618,027 896,089 14,514,116 11,449,430 107,835 11,557,265 3,365,122 25,088 3,390,210 105,134 358 105,492 9,548,655 591,876 10,140,531
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 908,280 51,415 959,695 1,151,068 73,061 1,224,129 1,500,284 95,648 1,595,932 1,355,010 5,035 1,360,045 270,461 1,333 271,794 11,828 39 11,867 955,802 28,598 984,400
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 18,861 7,435 26,296 1,331,859 28,151 1,360,010 2,954,667 70,577 3,025,244 2,661,023 141,020 2,802,043 1,906,856 6,389 1,913,245 521,013 2,410 523,423 551,956 389,628 941,584
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 13,112,532 1,320,345 14,432,877 14,375,210 351,542 14,726,752 13,650,735 772,522 14,423,257 12,815,704 369,722 13,185,426 2,597,958 42,025 2,639,983 3,749 1 3,750 2,520,513 452,670 2,973,183
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 948,462 156,545 1,105,007 1,251,852 22,818 1,274,670 1,330,089 50,271 1,380,360 1,112,716 20,217 1,132,933 225,641 2,926 228,567 393 0 393 234,827 17,034 251,861
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 10,417 5,344 15,761 1,833,885 75,499 1,909,384 1,533,740 15,647 1,549,387 2,399,290 6,088 2,405,378 2,281,554 4,122 2,285,676 255,496 3,832 259,328 379,745 309,278 689,023
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 14,834,934 874,426 15,709,360 18,143,371 264,767 18,408,138 20,171,133 264,279 20,435,412 16,175,649 326,870 16,502,519 3,401,433 99,229 3,500,662 393,875 3,965 397,840 4,467,251 344,606 4,811,857
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,090,434 92,041 1,182,475 1,537,937 128,333 1,666,270 1,981,109 17,646 1,998,755 1,321,553 25,197 1,346,750 266,178 7,863 274,041 34,017 1 34,018 317,032 27,481 344,513
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 14,855 7,633 22,488 1,664,723 10,922 1,675,645 2,164,237 6,118 2,170,355 2,201,753 3,910 2,205,663 3,156,982 9,960 3,166,942 471,832 1,405 473,237 518,894 252,429 771,323
13 เขต 13 กรุงเทพมหานคร แฟ้มบริการ 0 46 46 0 30 30 0 40 40 0 204 204 0 172 172 0 2 2 0 2 2
รวม 213,293,493 10,403,360 223,696,853 262,325,974 11,047,624 273,373,598 275,777,210 8,478,401 284,255,611 248,369,741 4,940,619 253,310,360 90,496,567 952,859 91,449,426 15,527,233 122,745 15,649,978 52,260,569 11,976,563 64,237,132
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY