วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180302
 
รายงาน การส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
ข้อมูลระดับประเทศจำแนกรายเขต >>
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่เดือน   ปี   ถึงเดือน    ปี         
ผลการส่งข้อมูลจำแนกตามวันที่รับบริการ
แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2561
ช่วงของการส่งข้อมูล ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561
รายงานแสดงตามวันที่เข้ารับบริการ (Date serve)
เขต ประเภทข้อมูล เดือน ต.ค. 60 เดือน พ.ย. 60 เดือน ธ.ค. 60 เดือน ม.ค. 61 เดือน ก.พ. 61 เดือน มี.ค. 61 เดือน อื่นๆ
ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการ 19,553,312 1,232,036 20,785,348 21,860,759 2,131,000 23,991,759 19,993,208 755,816 20,749,024 18,782,718 1,048,305 19,831,023 3,948,847 177,371 4,126,218 0 1 1 1,847,278 529,287 2,376,565
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,515,648 76,754 1,592,402 2,048,594 214,957 2,263,551 1,937,811 25,556 1,963,367 1,471,026 90,949 1,561,975 380,122 17,580 397,702 9 0 9 82,741 20,610 103,351
01 เขต 1 เชียงใหม่ แฟ้มสะสม 20,153 8,911 29,064 4,663,923 17,497 4,681,420 2,128,070 20,245 2,148,315 4,809,901 19,757 4,829,658 4,537,171 11,698 4,548,869 546,144 3,786 549,930 749,332 659,638 1,408,970
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการ 12,047,345 1,012,786 13,060,131 14,326,857 1,133,452 15,460,309 14,631,452 536,966 15,168,418 14,165,107 1,647,828 15,812,935 4,691,356 254,307 4,945,663 318,092 493 318,585 2,982,379 207,281 3,189,660
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,093,140 112,856 1,205,996 1,606,263 130,141 1,736,404 1,703,134 67,414 1,770,548 1,627,313 238,874 1,866,187 515,351 24,048 539,399 34,051 2,319 36,370 327,635 41,816 369,451
02 เขต 2 พิษณุโลก แฟ้มสะสม 11,585 7,036 18,621 1,796,606 18,926 1,815,532 1,813,141 6,744 1,819,885 1,778,471 8,025 1,786,496 3,210,520 5,366 3,215,886 1,749,243 2,584 1,751,827 826,391 595,155 1,421,546
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการ 11,693,243 316,213 12,009,456 12,660,437 328,876 12,989,313 13,107,703 395,115 13,502,818 13,051,457 328,920 13,380,377 3,861,424 54,791 3,916,215 0 0 0 1,427,682 27,947 1,455,629
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,127,259 52,342 1,179,601 1,366,341 50,625 1,416,966 1,426,300 34,536 1,460,836 1,167,946 21,156 1,189,102 338,821 253 339,074 0 0 0 71,742 1,235 72,977
03 เขต 3 นครสวรรค์ แฟ้มสะสม 5,559 5,787 11,346 1,166,526 17,152 1,183,678 1,993,978 9,898 2,003,876 801,259 12,328 813,587 2,199,169 12,881 2,212,050 456,258 1,621 457,879 449,172 464,726 913,898
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการ 15,115,576 2,761,951 17,877,527 16,864,669 2,497,950 19,362,619 16,927,777 1,969,062 18,896,839 16,846,483 741,932 17,588,415 4,815,738 117,365 4,933,103 979,326 14,764 994,090 6,938,954 854,551 7,793,505
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,258,577 92,526 1,351,103 1,675,887 136,266 1,812,153 1,845,010 161,332 2,006,342 1,580,013 33,563 1,613,576 401,717 4,480 406,197 78,453 107 78,560 349,489 153,266 502,755
04 เขต 4 สระบุรี แฟ้มสะสม 16,177 15,843 32,020 2,267,480 20,182 2,287,662 3,176,846 22,103 3,198,949 3,215,020 9,418 3,224,438 2,973,383 12,423 2,985,806 857,343 3,829 861,172 574,413 471,477 1,045,890
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการ 20,563,343 2,512,085 23,075,428 22,271,509 2,901,346 25,172,855 22,911,877 2,279,366 25,191,243 19,793,444 1,388,190 21,181,634 3,446,209 122,323 3,568,532 123,528 1,442 124,970 8,691,323 439,930 9,131,253
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,857,455 248,509 2,105,964 2,518,929 298,962 2,817,891 2,632,099 227,104 2,859,203 1,699,662 135,263 1,834,925 269,257 6,933 276,190 4,129 11 4,140 577,415 35,891 613,306
05 เขต 5 ราชบุรี แฟ้มสะสม 22,652 14,923 37,575 2,720,403 27,924 2,748,327 2,703,945 49,670 2,753,615 3,466,248 19,695 3,485,943 2,897,139 67,389 2,964,528 1,290,165 4,984 1,295,149 950,281 1,352,218 2,302,499
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการ 16,922,391 709,354 17,631,745 20,311,417 429,384 20,740,801 19,597,644 529,544 20,127,188 15,335,877 1,425,605 16,761,482 2,411,484 126,565 2,538,049 95,069 81 95,150 2,337,543 37,581 2,375,124
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,806,612 41,468 1,848,080 2,572,212 155,364 2,727,576 2,490,586 136,212 2,626,798 1,609,899 115,195 1,725,094 195,727 11,758 207,485 6,997 1 6,998 142,609 9,264 151,873
06 เขต 6 ระยอง แฟ้มสะสม 31,069 18,914 49,983 2,447,565 28,016 2,475,581 3,772,893 27,523 3,800,416 2,659,785 16,806 2,676,591 3,710,169 20,892 3,731,061 948,185 679 948,864 659,220 880,714 1,539,934
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการ 19,536,906 565,373 20,102,279 22,362,830 420,146 22,782,976 22,349,235 450,163 22,799,398 21,346,910 403,824 21,750,734 1,214,339 39,383 1,253,722 0 1 1 1,839,990 44,338 1,884,328
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,444,426 47,633 1,492,059 2,183,266 94,261 2,277,527 2,273,628 82,961 2,356,589 1,826,630 54,466 1,881,096 72,051 14,968 87,019 32 3 35 106,183 7,379 113,562
07 เขต 7 ขอนแก่น แฟ้มสะสม 32,124 6,756 38,880 2,796,338 16,240 2,812,578 2,503,090 15,111 2,518,201 3,732,566 19,433 3,751,999 2,755,688 8,373 2,764,061 168,397 1,141 169,538 570,278 295,573 865,851
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการ 18,171,903 165,230 18,337,133 22,377,186 218,429 22,595,615 25,769,012 2,450,191 28,219,203 17,992,363 1,381,984 19,374,347 2,096,198 866,003 2,962,201 3,510 51,742 55,252 948,136 10,000 958,136
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,547,064 41,797 1,588,861 2,635,906 61,547 2,697,453 3,090,471 429,408 3,519,879 1,705,729 128,938 1,834,667 182,165 38,627 220,792 116 4,403 4,519 78,128 1,377 79,505
08 เขต 8 อุดรธานี แฟ้มสะสม 9,755 5,595 15,350 2,287,737 22,369 2,310,106 2,248,408 12,978 2,261,386 2,424,752 6,823 2,431,575 1,736,941 10,209 1,747,150 1,641,681 8,998 1,650,679 634,944 328,243 963,187
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการ 23,147,564 301,856 23,449,420 18,887,220 439,977 19,327,197 18,981,114 734,215 19,715,329 18,672,104 463,198 19,135,302 1,967,639 8,326 1,975,965 0 1 1 7,810,537 176,802 7,987,339
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,676,119 36,228 1,712,347 1,845,084 41,082 1,886,166 1,903,679 91,557 1,995,236 1,512,654 36,256 1,548,910 161,368 2,029 163,397 2 0 2 430,660 5,874 436,534
09 เขต 9 นครราชสีมา แฟ้มสะสม 24,046 10,248 34,294 2,646,257 20,602 2,666,859 2,909,416 29,055 2,938,471 2,427,603 20,443 2,448,046 1,380,154 5,124 1,385,278 841,987 8,102 850,089 940,350 653,730 1,594,080
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการ 11,390,692 1,037,869 12,428,561 13,248,363 1,291,497 14,539,860 13,554,432 1,323,526 14,877,958 11,498,576 741,007 12,239,583 4,203,152 570,455 4,773,607 1,136 1 1,137 4,339,066 3,647,652 7,986,718
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 927,821 67,412 995,233 1,414,982 116,734 1,531,716 1,583,317 119,984 1,703,301 1,203,758 25,258 1,229,016 379,592 325 379,917 63 2 65 324,562 156,544 481,106
10 เขต 10 อุบลราชธานี แฟ้มสะสม 9,397 3,889 13,286 1,969,400 4,599 1,973,999 2,034,135 30,223 2,064,358 2,714,454 4,388 2,718,842 2,241,614 2,430 2,244,044 182,547 167 182,714 608,449 670,929 1,279,378
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการ 12,226,917 721,586 12,948,503 12,154,964 631,917 12,786,881 12,087,085 344,355 12,431,440 10,151,246 478,014 10,629,260 2,364,009 84,527 2,448,536 50,522 6,216 56,738 681,612 58,840 740,452
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 955,591 97,471 1,053,062 1,100,348 142,189 1,242,537 1,142,159 66,491 1,208,650 861,921 82,614 944,535 212,067 32,205 244,272 7,671 868 8,539 146,900 408,906 555,806
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี แฟ้มสะสม 7,397 4,109 11,506 1,399,946 70,382 1,470,328 1,679,750 9,612 1,689,362 1,242,145 9,687 1,251,832 1,364,481 7,662 1,372,143 658,173 4,756 662,929 346,264 264,718 610,982
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการ 16,083,849 431,814 16,515,663 17,952,604 231,080 18,183,684 18,866,406 181,326 19,047,732 15,797,574 58,554 15,856,128 1,460,688 8,726 1,469,414 221,810 237 222,047 1,267,116 35,001 1,302,117
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 1,415,893 18,933 1,434,826 1,922,192 5,936 1,928,128 2,016,908 4,631 2,021,539 1,299,725 4,266 1,303,991 120,762 1,742 122,504 13,841 0 13,841 82,847 4,491 87,338
12 เขต 12 สงขลา แฟ้มสะสม 11,685 4,308 15,993 1,293,013 5,580 1,298,593 1,789,478 3,897 1,793,375 2,137,247 2,864 2,140,111 2,956,846 1,096 2,957,942 429,959 20 429,979 541,559 377,253 918,812
13 เขต 13 กรุงเทพมหานคร แฟ้มบริการ 0 0 0 0 4 4 0 10 10 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 เขต 13 กรุงเทพมหานคร แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 0 6 6 0 0 0 0 0 0
รวม 213,280,245 12,808,401 226,088,646 265,624,013 14,372,591 279,996,604 271,575,197 13,633,900 285,209,097 242,409,586 11,223,931 253,633,517 71,673,358 2,750,639 74,423,997 11,708,439 123,360 11,831,799 51,683,180 13,930,237 65,613,417
ประเภทแฟ้ม
แฟ้มบริการ SERVICE, DIAGNOSIS, DRUG, PROCEDURE, CHARGE_OPD, SURVEILLANCE, ACCIDENT, DENTAL, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, FUNCTIONAL, ICF, SPECIALPP, ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, DRUG_IPD, PROCEDURE_IPD, CHARGE_IPD
แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ ANC, EPI, FP, NEWBORN, NEWBORNCARE, POSTNATAL, LABOR, NUTRITION, CHRONICFU, LABFU, NCDSCREEN, REHABILITATION
แฟ้มสะสม PRENATAL, CHRONIC, PERSON, VILLAGE, PROVIDER, DRUGALLERGY, DISABILITY
แฟ้มแก้ไขข้อมูล DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย POLICY